บรรยากาศ ภาพการประชุม และเยี่ยมชมโรงงานของกรมอุตสหากรรม ในการขอเสนอให้ SNP เป็นโรงงานดีเด่น
      

                  Link For all preview Photo : https://www.facebook.com/snpthai

          ทางบริษัท Specialty Natural Products ได้มีนโยบายในการทำให้ โรงงานเป็นโรงงานดีเด่น จึงขอรับการเยี่ยมชมโรงงานจาก

กรมอุตสาหกรมมแห่งประเทศไทยในการเข้ามาตรวจสอบโรงงาน ซึ่งบรรยากาศภายในการประชุมเป็นไปอย่างอบอุ่น